சரவண சக்தி

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

பெண்களை மேம்படுத்துவதற்காக, பல திட்டங்களை இயக்குவதோடு  பெண்கள் தறமைகளுக்கு ஏற்ப  பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை பாபாஜி வழங்குகிறார். திட்டத்தில் ஆர்வமுள்ள பெண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து சமூகத்தின் வளர்ச்சியை நோக்கி செயல்பட முடியும்.

 

ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் சேவாவில் பங்கேற்க விருப்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு பணி வழங்கப்படுகிறது. கல்வி, காடு வளர்ப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரம் உள்ளிட்ட திட்டங்களில் பங்கேற்க பெண்கள் பாபாஜியால் வழிநடத்தப்படுகிறார்கள்.