top of page

Sri Subrahmanya Ashtothram

"Om Skandaaya Karthikeyaaya, Parvathi Priya Nandanaayacha, Mahadeva Kumaraaya Subrahmanyaaya teh Namaha"

 1.     Om Skandaya Namaha

 2.     Om Guhaaya Namaha

 3.     Om Shanmugaya Namaha

 4.     Om Phala Nethra Suthaya Namaha

 5.     Om Prabhave Namaha

 6.     Om Pingalaya Namaha

 7.     Om Kritika Sunave Namaha

 8.     Om Shiki Vahanaya Namaha

 9.     Om Dvishad Bhujaya Namaha

 10.     Om Dvishen Netraya Namaha

 11.     Om Shakti Dharaya Namaha

 12.     Om Pishitaasa Prabhanjanaya Namaha

 13.     Om Taraka Sura Samharine Namaha

 14.     Om Raksho Pala Vimaradhanaya Namaha

 15.     Om Mattaya Namaha

 16.     Om Pramaataya Namaha

 17.     Om Unmaataya Namaha

 18.     Om Sura Saunya Sura Rakshakaya Namaha

 19.     Om Deva Senapathaye Namaha

 20.     Om Praajnaya Namaha

 21.     Om Kripanave Namaha

 22.     Om Bhakta Vatsalaya Namaha

 23.     Om Umasutaya Namaha

 24.     Om Shakti Dharaya Namaha

 25.     Om Kumaraya Namaha

 26.     Om Kraunjha Dharanaya Namaha

 27.     Om Senaneye Namaha

 28.     Om Agni Janmane Namaha

 29.     Om Vishakaya Namaha

 30.     Om Shankar Atmajaya Namaha

 31.     Om Shiva Swamine Namaha

 32.     Om Gana Swamine Namaha

 33.     Om Sarve Swamine Namaha

 34.     Om Sanatanaya Namaha

 35.     Om Anantha Shaktaye Namaha

 36.     Om Akshobhayaya Namaha

37.    Om Parvati Priya Nandanaya Namaha
38.    Om Ganga Suthaya Namaha
39.    Om Sharod Bhuthaya Namaha
40.    Om Aahoodhaaya Namaha
41.    Om Pavakaatmajaya Namaha
42.    Om Jrimbhaaya Namaha
43.    Om Prijimbhaaya Namaha 
44.    Om Ujrumbhaaya Namaha 
45.    Om Kamalanana Samsthutaaya Namaha 
46.    Om Eka Varnaya Namaha 
47.    Om Dvi Varnaya Namaha 
48.    Om Tri Varnaya Namaha
49.    Om Su Manoharaya Namaha
50.    Om Chathur Varnaya Namaha
51.    Om Pancha Varnaya Namaha
52.    Om Praja Pathaye Namaha
53.    Om Ahas Pathaye Namaha
54.    Om Agni Garbhaya Namaha
55.    Om Shamee Garbhaya Namaha 
56.    Om Vishwa Rethase Namaha
57.    Om Sura Righne Namaha 
58.    Om Haridh Varnaya Namaha
59.    Om Shubha Karaya Namaha
60.    Om Vasavaya Namaha
61.    Om Ugra Vesha Pradhe Namaha
62.    Om Phooshane Namaha
63.    Om Gabhastine Namaha
64.    Om Gahanaya Namaha
65.    Om Chandra Varnaya Namaha
66.    Om Kala Dharaya Namaha
67.    Om Maya Dharaya Namaha
68.    Om Maha Maayine Namaha
69.    Om Kai Valyaya Namaha
70.    Om Shankari Suthaya Namaha
71.    Om Vishwa Yonaye Namaha
72.    Om Amey Atmane Namaha

73.    Om Tejo Nidhaye Namaha
74.    Om Anamayaya Namaha
75.    Om Para Meshtine Namaha
76.    Om Para Brahmane Namaha
77.    Om Veda Gharbaya Namaha
78.    Om Virad Suthaya Namaha
79.    Om Pulindha Kanya Bharthe Namaha
80.    Om Maha Saraswatha Vritaya Namaha
81.    Om Ashritakhila Dathre Namaha
82.    Om Choragnaya Namaha 
83.    Om Rogha Nashanaya Namaha
84.    Om Anandha Murtaye Namaha
85.    Om Aanandhaya Namaha
86.    Om Shikandi Kritha Ketanaya Namaha
87.    Om Dhambaya Namaha
88.    Om Parama Dhambaya Namaha
89.    Om Maha Dhambaya Namaha
90.    Om Vrisha Kapaye Namaha
91.    Om Kaarano Patha Dehaya Namaha
92.    Om Karanathita Vigrahaya Namaha 
93.    Om Aneeshwharaya Namaha
94.    Om Amiritaya Namaha
95.    Om Pranaya Namaha
96.    Om Pranayama Parayanaya Namaha
97.    Om Vriutha Hantre Namaha
98.    Om Viragnaya Namaha
99.    Om Raktha Shymakalaya Namaha
100.  Om Mahate Namaha
101.  Om Subrahmanyaya Namaha
102.  Om Graha Preethaya Namaha
103.  Om Brahmanyaya Namaha
104.  Om Brahmana Priyaya Namaha
105.  Om Vamsha Vriddhi Karaya Namaha
106.  Om Vedavedhyaya Namaha
107.  Om Akshaya Phalapradaya Namaha
108.  Om Mayoora Vahanaya Namaha

"Ithi Sri Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali Parayanam Sampurnam!"

bottom of page