SADGURU SHARAVANABABA GAYATHRI MANTRA

Aum Shanmugaya Vidhmahe

Satpa Rupaya Dheemahi

Thanno Sharavanababa Prachodayaath

 SADGURU SRI SHARAVANABABA ASHTOTHARA   

SHATANAAMAAVALI

Gurvaryam sadāvandey

karunārasa sāgaram

Muralee Krishna nāmānam

Chira mangala sidhaye

Varadāabhayakaralesithamudāram

Parameswara pathagāmi guruvaram

śaranāgatha jana karunā pooram

śharavana bābām pranamāmi param

 

 1. Aum Apāra karunā moorthaye Namah
 2. Aum Anaghāya Namah
 3. Aum Achinthia vaibhavāya Namah
 4. Aum Anekabhāva samyukthāya Namah
 5. Aum Aśrithābheestadāyakāya Namah
 6. Aum Āpadvinaśakaya Namah
 7. Aum Āryāya Namah
 8. Aum Āśrithāgha vimochakāya Namah
 9. Aum Achintiajnāna vijnāna tejobalayuthāya Namah
 10. Aum Achuthāya Namah
 11. Aum Ajātha satrave Namah
 12. Aum Āthmasthāya Namah
 13. Aum Āpannārthi vināsanaya Namah
 14. Aum Ingithajnāya Namah
 15. Aum Eedaneeyāya Namah
 16. Aum Eethibheethi vināsanāya Namah
 17. Aum Uthkristāsayāya Namah
 18. Aum Uthsāhine Namah
 19. Aum Udārāya Namah
 20. Aum Uthsava priyāya Namah
 21. Aum Rishi vrindō padesa jnāya Namah
 22. Aum Ruju mārga pradarsakāya Namah
 23. Aum Iswarya dāyine Namah
 24. Aum Aunnathiakāmkshinām kalpa bhuruhāya Namah
 25. Aum Andhathwa hārine Namah
 26. Aum Asthoka sānthidāna parāyanāya Namah
 27. Aum Kaliāna kruthe Namah
 28. Aum Klesahandre Namah
 29. Aum Kalikalmasha nāsanāya Namah
 30. Aum Khyāthidāya Namah
 31. Aum khecharajnāya Namah
 32. Aum Gupthāya Namah
 33. Aum Gorakshanapriyāya Namah
 34. Aum jagath poojyāya Namah
 35. Aum Jithāmithrāya Namah
 36. Aum Jagajana manoharāya Namah
 37. Aum Janajādyāpahārine Namah
 38. Aum jagadānandakārakāya Namah
 39. Aum Thapomayāya Namah
 40. Aum Thathwajnāya Namah
 41. Aum Thrikālajnāya Namah
 42. Aum Stavapriyāya Namah
 43. Aum Darsaneeyāya Namah
 44. Aum Dayāseelāya Namah
 45. Aum Deena santhāpa nasanāya Namah
 46. Aum Daivajnāya Namah
 47. Aum Dharma marmajnāya Namah
 48. Aum Dharma karma parāyanāya Namah
 49. Aum Nithiānanda karāya Namah
 50. Aum Nrutha keerthanādishu thalparāya Namah
 51. Aum Nishkalankāya Namah
 52. Aum Nirāthankāya Namah
 53. Aum Nirmohaya Namah
 54. Aum Nirmalāsayāya Namah
 55. Aum Pavithrāya Namah
 56. Aum Parachitajnāya Namah
 57. Aum Punyakrithe Namah
 58. Aum Pustivardhanāya Namah
 59. Aum Pithrubhakthāya Namah
 60. Aum Prasannāthmane Namah
 61. Aum Pranathārthiharāya Namah
 62. Aum Prabhave Namah
 63. Aum Prathāpavathe Namah
 64. Aum Prakāsāthmane Namah
 65. Aum Brahmacharia vrathine Namah
 66. Aum Baline Namah
 67. Aum Bandha mukthāya Namah
 68. Aum Bandhurāthmane Namah
 69. Aum Bahu theerthātana priyāya Namah
 70. Aum Bhaktha priyāya Namah
 71. Aum Bhakthi Gamiāya Namah
 72. Aum Baktha santhāpa nāsanāya Namah
 73. Aum Bhadra pradāya Namah
 74. Aum Bhayātheethāya Namah
 75. Aum Bhavaroga nivārakāya Namah
 76. Aum Bhaktha chithāmbujā vāsāya Namah
 77. Aum Bavasāgara thārakāya Namah
 78. Aum Bhujanga bhāva sumykthāya Namah
 79. Aum Bhuthidāya Namah
 80. Aum Bhuthi bhushithāya Namah
 81. Aum Mandahāsa prabhāpura madhurānanasobhithāya Namah
 82. Aum Mānadāya Namah
 83. Aum Muraleekrishna nāmakāya Namah
 84. Aum Māthrubhakthimathe Namah
 85. Aum Yogavide Namah
 86. Aum Yoga yukthāya Namah
 87. Aum Yogi vrindābhi vandithāya Namah
 88. Aum Remaneeya Kathākhyāna nipunāya Namah
 89. Aum Rasikāgranye Namah
 90. Aum Rāmayanapriyāya Namah
 91. Aum Rāmadāsa karmānu modakāya Namah
 92. Aum Varākrithaye Namah
 93. Aum Vachotheetha charithāya Namah
 94. Aum Vibudhārchithāya Namah
 95. Aum Varishtāya Namah
 96. Aum Varadāya Namah
 97. Aum Vasyāya Namah
 98. Aum Vidyādānaparāya Namah
 99. Aum Vibhave Namah
 100. Aum Sree Krishnapura samjāthāya Namah
 101. Aum Sree Lakshmi Krishnanandanaya Namah
 102. Aum Sreepradāya Namah
 103. Aum Sreemāyaya Namah
 104. Aum Sadhujana mānasa bhāskarāya Namah
 105. Aum Sarvānnadāna Santhustāya Namah
 106. Aum Sathya dharma parāyanāya Namah
 107. Aum Sarvalakshana sampannāya Namah
 108. Aum Sadāsiva manoharāya Namah

 SATGURU SRI SHARAVANA BABA